ŽIVALI - DVOŽIVKE, PLAZILCI

Nazaj

Natura 2000 vrste

Hribski urh
Bombina variegata

območje: Goričko – Mura

Nižinski urh
Bombina bombina

območje: Mura

Panonski pupek
Triturus dobrogicus

območje: Mura

Veliki pupek
Triturus carnifex

območje: Goričko – Mura

Močvirska sklednica
Emys orbicularis

območje: Mura

Dvoživke (repate in brezrepe dvoživke)

Navadni močerad
Salamandra salamandra

Navadni pupek
Lissotriton vulgaris

Planinski pupek
Mesotriton alpestris

Zelena krastača
Bufotes viridis

Navadna česnovka
Pelobates fuscus

Zelena rega
Hyla arborea

Zelene žabe (v širokem pomenu)
Pelophylax s. lat.

Sekulja
Rana temporaria

Rosnica
Rana dalmatina

Plazilci (želve, kuščarji, kače)

Rdečevratka
Trachemys scripta

Slepec
Anguis fragilis

Martinček
Lacerta agilis

Zelenec
Lacerta viridis

Skupina pozidne kuščarice
Podarcis muralis agg.

Belouška
Natrix natrix

Belouška
Natrix natrix

Kobranka
Natrix tesselata

Smokulja
Coronella austriaca

Navadni gož
Zamenis longissimus

Modras
Vipera ammodytes

Gad
Vipera berus