ŽIVALI - SESALCI

Nazaj

NATURA 2000 VRSTE

GLODAVCI

KOPITARJI

ZVERI

Natura 2000 vrste

Dolgokrili netopir
Miniopterus schreibersii

območje: Goričko

Evropski bober
Castor fiber

območje: Mura

Mali podkovnjak
Rhinolophus hipposideros

območje: Goričko

Navadni netopir
Myotis myotis

območje: Mura – Goričko

Širokouhi netopir
Barbastella barbastellus

območje: Goričko

Velikouhi netopir
Myotis bechsteinii

območje: Goričko

Vidra
Lutra lutra

območje: Mura – Goričko